MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

DINIKA NOSY MALAGASY: AMPITAO NY HEVITRAO

ATRIK’ASA

DINIKA NOSY MALAGASY: AMPITAO NY HEVITRAO

9-10-11 DESAMBRA 2019

CCI – IVATO

 

Atrik’asa 1 : Vaomiera “Ny fiveloman’ny Malagasy”

 • Famelabelarana fohy mikasika ny loha-hevitra (15 mn)
 • Ny asa sy famoronan’asa amin’ny sehatra manodidina ny ranomasina sy ny moron-tsiraka :
  • ny fanjonoana ara-drazana sy indostrialy
  • ny fitrandrahana sy fanodinana ny harena anaty sy ambany ranomasina,
  • ny fitaterana olona sy entana an-dranomasina,
  • ny fotodrafitrasa toy ny seranan-tsambo,
  • ny fanamboarana sambo,
  • ny famatsiana solika,
  • ny fizahan-tany anaty ranomasina sy amoron-tsiraka
 • Ny vokatra azo avy amin’ny ranomasina:
  • ny sakafo (hazandranomasina),
  • ny fiompiana an-dranomasina,
  • ny harena ambany ranomasina toy ny solika sy ny entona fandrehitra,
  • ny angovo avy amin’ny rivotra, avy amin’ny onjan-dranomasina na ny “maree motrice”
 • Ny tombontsoa ho an’ny toekarem-pirenena
  • Lafiny hetra
  • Harin-karena sy famokarana

Atrik’asa 2: Vaomiera “Ho an’ny taranaka mifandimby”

 • Ny tontolo iainana sy ny zava-boahary ary ny fiarovana azy ireo
 • Ny hazandranomasina
 • Ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny fiomanana amin’izany
 • Ny fari-dranomasina sy ny harena ho lovain-jafy
 • Ny anaran-tany (mpitari-dresaka avy @ FTM)

Atrik’asa 3: Vaomiera “Ho an’ny fandriam-pahalemana”

 • Ny fiarovana ny sisin-tany sy ny fari-dranomasina
 • Ny fiarovana
 • Ny ady amin’ny fanjonoana tsy ara-dàlana
 • Ny fivezivezena malalaka an-dranomasina
 • Ny fiaraha-miasa amin’ny firenena manodidina

Atrik’asa 4: Vaomiera Fiandrianam-pirenena : “Lalàna, fifandraisana iraisam-pirenena, jeopolitika”

 • Lalàna iraisam-pirenena
 • Fehin-kevitry ny Firenena Mikambana
 • Jeopolitika
 • Hery mifanandrina
 • Hery mifanohana
 • ...

 

DINIKA NOSY MALAGASY
TOROLALANA

 • Inona no zavatra hitranga ?
 • Fikaonan-doha ho fiaraha-mientana haneho hevitra mikasika ny Dinika Nosy Malagasy
 • Daty : 9, 10, 11 desambra 2019
 • Toerana : Centre de Conférence Internationale (CCI Ivato)
 • Iza no afaka mandray anjara?

Ny malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ny eto Antananarivo/ny any amin’ny faritra manerana an’i Madagasikara/ny malagasy am-pielezana (diaspora)

 • Fandaharam-potoana?

ANDRO VOALOHANY :

Tapany maraina : Lanonam-panokafana amin’ny fomba ôfisialy sy fizarana vaomiera  hanao atrik’asa (misy karazany efatra)

Ny tolakandro : Asam-baomiera

ANDRO FAHAROA :

Tapany maraina : fanohizana ny asam-baomiera ataon’ny mpizaika

Ny tolakandro : Tatitra sy fandravonana ny asam-baomiera ataon’ny mpampaka-teny isam-baomiera

ANDRO FAHATELO SADY FARANY :

Tapany maraina ihany : Lanonam-pamaranana sy fanolorana amin’ny fomba ôfisialy ny tatitra vokatry ny fikaonan-doha.

 • Fomba fandraisana anjara?

Ho an’ny olona rehetra tsy ankanavaka :

 • 8ora : Fahatongavana eny an-toerana
 • Zavatra hoentina : Karapanondro maha olom-pirenena
 • Fanamarihana : Ho fitandroana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ho an’ny mpizaika rehetra dia tsy ho tafiditra eny an-toerana izay tsy mitondra karapanondro satria ny karapanondro no ahazoana miditra ao anatin’ny toeram-pivoriana.
 • Hanaovana fanentanana ny mpanao gazety mba samy hitondra ny karatra maha mpanao gazety matihanina azy ireo.
 • Ny tsara ho fantatra?
 • Samy manao izay hahatongavany eny an-toerana ny mpandray anjara rehetra
 • Afaka mitondra fiara izay manana fa misy toeram-piantsonana malalaka eny an-toerana sady efa misy tompon’andraikitra mandrindra ny fiantsonan’ny fiara.
 • Manomboka amin’ny 8 ora maraina ary mifarana amin’ny 4ora tolakandro ny fivoriana isanandro afa-tsy ny amin’ny andro famaranana izay mifarana amin’ny 11 ora atoandro

 

Ho tohin'ny fitakiana ny hamerenana amin’i Madagasikara ny TANGORONOSY GLORIEUSES, NY NOSY JUAN DE NOVA, EUROPA ary BASSAS DA INDIA dia hanatanteraka fanangonan-kevitra faobe antsoina hoe DINIKA NOSY MALAGASY : AMPITAO NY HEVITRAO” ny Fitondram-panjakana ny 9, 10 ary 11 desambra 2019.

Koa entanina  ny olom-pirenena sy ny hery velona mijoro eto an-tanindrazana sy any ivelany mba hampita izay fehin-kevitra, tahirin-kevitra na antontan-kevitra ampelatanany mikasika ireo Nosy ireo, na an-tsoratra, na feo, na an-tsary, mba haroso mandritra io Dinika lehibe io.

Toa izao ny fomba fandraisana anjara :

 • Miditra ao amin’ny tranon-kalam-pifandraisan’ny Ministeran’ny Raharahambahiny https://www.diplomatie.gov.mg, « Dinika Nosy Malagasy » ;
 • Fenoina ny taratasy REF : DINIKA_NOSY_2019 ary ampiarahana aminy ireo antontan-kevitra (soratra sy/na feo sy/na sary) ampitaina aty amin’ny Ministera;
 • Aterina ao amin’ny Ministeran’ny Raharahambahiny, varavarana faha-01 bis, na alefa imailaka amin’ny adiresy dinika.nosy@gmail.com, alohan’ny faha 05 desambra 2019 amin’ny 4 ora tolakandro;

Miandrandra ny firaisankina sy ny firaisampon’ny Malagasy manoloana ny fananam-pirenena.

Mankasitraka indrindra

 

Rohy momba ny taratasy ho fenoin'ny mpampita hevitra
Lien pour le formulaire sur la collecte des données relatives aux Iles Malagasy

https://drive.google.com/file/d/0B8EmlBkney-6VkVWSVR4MmtZMEc4ckM1aldIMkFVb1lXV0lF/
B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES